Nasze cele

Geneza powstania, cele i symbolika.

Polskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t.z: założone (zabranie założycielskie i rejestracja przez sąd w sierpniu 2007r.) w dniu 18 II 2007 w Hamburgu. Zajmuje się obroną praw rodziców i dzieci pokrzywdzonych przez instytucje Jugendamt i wymiar sprawiedliwości RFN i Austrii. Członkowie walczą o respektowanie praw człowieka w Niemczech i w Austrii i o prawo do wychowywania dzieci we własnej kulturze i języku.

Absolutnym priorytetem działalności naszego Stowarzyszenia – jak wynika z jego Statutu (Statut z 18.02.2007 r., § 2 Cel Stowarzyszenia) – jest:

  • promocja porozumienia i przyjaźni między osobami narodowości polskiej i niemieckiej (oraz innych zamieszkałych na terenie RFN) na fundamencie wzajemnego respektu i poszanowania oraz w świadomości trudnej wspólnej przeszłości pomiędzy Polakami i Niemcami. Temu powinno się służyć wszędzie tam, gdzie zachodzi obawa nierównego traktowania i dyskryminacji ludzi, a w szczególności dzieci, które są naszą przyszłością. Stowarzyszenie uosabia słowem, pismem oraz czynem idee porozumienia oraz pokoju między Polakami i Niemcami respektując polityczną i religijną neutralność.
  • wieloraka pomoc (także finansowa oraz prawna) i ochrona dla wszystkich poszkodowanych osób, które stały się ofiarami dyskryminacji na terenie RFN, a szczególnie osób dotkniętych ograniczeniami w posługiwaniu się językiem polskim (Artykul 20, ustęp 3 Traktatu Polsko-Niemieckiego z 1991) w kontaktach między swoimi dziećmi lub innymi osobami z polskiej grupy etnicznej,
  • pomoc osobom bezpośrednio lub pośrednio dotkniętym dyskryminacją na terenie Niemiec ze względu na ich polskie pochodzenie oraz konstruktywną pomoc (doradztwo, osobista lub pisemna interwencja) w rozwiązywaniu problemów oraz konfliktów w kontaktach Polaków z urzędami i innymi instytucjami niemieckimi,
  • poradnictwo dla osób polskiego pochodzenia zamieszkałych na terenie RFN,
  • informowanie mediów oraz odnośnych instytucji rządowych i pozarządowych o patologiach wynikających z nieprzestrzegania Traktatu między RP a RFN z 17.06.1991 r. (Art. 20 i 21),
  • organizacja, utworzenie, prowadzenie i posiadanie polskojęzycznych przedszkoli, szkół, kursów języka polskiego i niemieckiego, sympozjów oraz centrów kultury polskiej celem promocji oświaty, kultury i wychowania oraz wizerunku Polski na terenie RFN,
  • pielęgnacja i promocja polskiej historii, kultury, języka i tożsamości na terenie RFN w celu  poprawienia współżycia osób obywatelstwa i pochodzenia polskiego oraz obywateli RFN,
  • utworzenie rzetelnego miesięcznika polonijnego dla Polaków na terenie RFN,
  • wspieranie wartościowych dla Polonii w Niemczech inicjatyw społecznych,
  • dążenie do zrównania statusu obywateli polskich i osób przyznających się do ich polskiego pochodzenia ze statusem mniejszości niemieckiej w Polsce (art. 20 Traktatu między RP a RFN) lub – do czasu, gdy to nie nastąpi – egzekwowanie postanowień dotychczas obowiązującego „Traktatu miedzy RP a RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” z 17.06.1991 roku przez stronę niemiecką.

Widoczne w nagłówku logo naszego Stowarzyszenia to znak graficzny pierwszego znanego wizerunku orła na ziemiach polskich z Denara Bolesława Chrobrego. Nawiązujemy świadomie do naszego pierwszego koronowanego władcy i równocześnie do znanego przyjacielskiego zjazdu Króla Polski Bolesława Chrobrego i Cesarza Niemiec Ottona III w Gnieźnie w 1000 roku. Tym samym nawiązujemy do tradycji stosunków Polski i Niemiec opartych na wzajemnym szacunku, respekcie i poszanowaniu.

Z głębokim szacunkiem i poważaniem

mgr Wojciech Leszek Pomorski

Prezes