Audycje radiowe

Audycje radiowe

Radio Weekend 3. 2. 2011 – Austria: J?zyk polski zakazany dla córek Polaka!

Austria: J?zyk polski zakazany dla córek Polaka!

Zobaczy? córki po 7 latach

Wojciech Pomorski, bytowianin walcz?cy o mo?liwo?? kontaktu z córkami uprowadzonymi przez ?on?, wreszcie je zobaczy?.

„Walka Ma?gorzaty”- reporta? Anny Bogdanowicz

Od lipca ubieg?ego roku pani Ma?gorzata razem z trzyletnim synkiem ukrywa si? przed by?ym m??em, chocia? tak naprawd? jej dramat zacz?? si? du?o wcze?niej. Ojciec – Polak przebywa w Niemczech, ale podst?pem wykrad? dziecko z Polski i wyjecha?. Pani Ma?gorzacie uda?o si? odzyska? syna i wróci? do kraju. Wnios?a te? spraw? o rozwód, w której orzeczono, ?e ma?y Maksymilian ma by? przy matce. Niestety – wcze?niej ojciec wygra? spraw? z konwencji haskiej o uprowadzenie syna przez ?on?. W tej chwili wi?c obowi?zuj? dwa orzeczenia polskich s?dów – jedno korzystne dla matki, a drugie dla ojca.

 

Rozmowa z Wojciechem Pomorskim

Rozmowa z Wojciechem Pomorskim oraz szefami austriackiej organizacji Humanes Recht – Edgarem Neubacherem (ARGE Familienschutz) i Kurtem Essmannem (COURAGE – Zukunft für unsere Kinder) nagran? 7 stycznia 2009 wieczorem, na dzie? przed rozpraw? ws. zakazu u?ywania j?zyka polskiego.

Dyskryminacja Polaków

W?adze Niemiec szykanuj? tysi?ce Polaków ?yj?cych w tym kraju – uwa?a prezes dzia?aj?cego w RFN „Polskiego Stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t.z.” – Wojciech Pomorski. Zdaniem dzia?aczy tej organizacji, w przeciwie?stwie do Polski, niektóre instytucje u naszych zachodnich s?siadów nie przestrzegaj? traktatu polsko-niemieckiego.

„Wydawanie urz?dowych zakazów u?ywania j?zyka polskiego w kontaktach z w?asnymi dzie?mi to najbardziej drastyczna forma dyskryminacji polskich rodziców w Niemczech” – mówi Wojciech Pomorski. Jako przyk?ad podaje sytuacj? jednej rodziny gdzie córka przyzna?a si? w niemieckiej szkole, ?e w domu mówi po polsku.

Zdaniem pos?a Marka Kawy dzia?ania naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie dyskryminacji Polaków w Niemczech s? niewystarczaj?ce.

Jak powiedzia? Radiu Opole prezes „Polskiego Stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t.z.” – 22 grudnia 2006 w Hamburgu rozpocznie si? pierwszy w powojennej historii proces, w którym Wojciech Pomorski skar?y pa?stwo niemieckie mi?dzy innymi o uniemo?liwianie kontaktu z dzie?mi.