Polityka prywatności

Polityka prywatno?ci Polskiego Towarzystwa Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech

Korzystaj?c w jakikolwiek sposób ze strony znajduj?cej si? pod adresem www.dyskryminacja.de lub www.problemamt.de akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatno?ci znajduj?cej si? na niniejszej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatno?ci. Ka?d? osob? korzystaj?c? w jakikolwiek sposób z naszej strony obowi?zuje aktualna Polityka Prywatno?ci. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wp?ywaj? na podstawow? zasad?: nigdy nie sprzedajemy i nie udost?pniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych u?ytkowników.

Je?li nie zgadzasz si? z nasz? Polityk? Prywatno?ci, prosz? nie udost?pniaj nam ?adnych danych dotycz?cych Twojej osoby.

Dane osobowe

W czasie korzystania ze strony mo?esz zosta? poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wype?nienie formularza. Dane, o które b?dziesz proszony, to w wi?kszo?ci przypadków imi? i adres e-mail. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynno??, której te dane dotyczy?y, je?li niepodane dane s? wymagane do jej poprawnego wykonania.

Niezapowiedziane wiadomo?ci

Zastrzegamy sobie prawo do wysy?ania niezapowiedzianych wiadomo?ci osobom, których dane kontaktowe uzyskali?my dzi?ki formularzowi kontaktowemu. Pod tym okre?leniem rozumiemy informacje niekomercyjne (np. ?yczenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne. Informacje komercyjne filtrujemy tak, aby? nigdy nie otrzyma? informacji, która nie by?aby dla Ciebie potencjalnie interesuj?ca. Ograniczamy ich obj?to?? i wysy?amy je sporadycznie.

Wszelkie stosunki mi?dzy odwiedzaj?cymi a naszym Stowarzyszeniem zosta?y zawarte w regulaminie strony, który jest dost?pny tutaj.