Programy telewizyjne

Legalne porwania polskich dzieci w Niemczech

Kraina mlekiem i miodem p?yn?ca zamieni?a si? w piek?o. O tym, ?e wyjazd na Zachód mo?e sko?czy? si? wr?cz tragicznie, przekona?a si? kolejna mieszkanka ?l?ska. Gdyby nie pomoc Polskiego Stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech, które dzia?a na rzecz dzieci przebywaj?cych w Niemczech, by? mo?e ju? nigdy nie odzyska?aby córki…

Program „Pytanie na Sniadanie” – Niemiecki urz?d chce odebra? dzieci polskim rodzicom – lipiec 2012:

http://www.youtube.com/watch?v=H-meD403FwI&feature=player_detailpage

Zakazy j?zyka polskiego

Program Jana Po?pieszalskiego „Warto Rozmawia?”, do którego zaproszono nasze Stowarzyszenie z jego Prezesem Wojciechem Pomorskim. Rozmawiamy z politykami o dyskryminacji Polaków przez niemiecki i austriacki Jugendamt, germanizacji ich dzieci, zakazach j?zyka polskiego i o dotychczasowej ?enuj?cej i niespotykanej w innych krajach bierno?ci w?asnego – Polskiego – Rz?du w tej sprawie dotycz?cej potencjalnie 3 milionów Polaków w Niemczech i w Austrii.

TVP1 -04.02.2010

Niemiecki s?d zabroni? mu rozmów w j?zyku polskim

Dzie? Dobry TVN – 18.01.2010

Ogl?daj w TVN…

Niemiecki s?d zabroni? rozmów w j?zyku polskim.

Dzie? Dobry TVN – 15.01.2010

Program dot. procesu i walki zamieszka?ego w Hamburgu nauczyciela germanisty Wojciecha Leszka Pomorskiego z wydanym mu przez Jugendamt Hamburg Bergedorf najpierw ustnie (Martin Schröder) w dniu 24.11.2003 r., a nast?pnie pisemnie (Christine Bill) w dn. 29.01.2004 oraz podtrzymanym przez szefa Jugendamtu do Christopha Kruppa i Komisj? Odwo?awcza Urz?du Dzielnicowego (Bezirksamt) Hamburg Bergedorf (wrzesie? 2004) zakazem rozmawiania w j?zyku polskim z jego w?asnymi córkami, które uprowadzi?a mu przy pomocy Jugendamtu jego by?a ?ona Niemka z domu, a w listopadzie 2004 z Niemiec do Austrii. Córki ju? po 2 latach gdy si? spotka?y po raz pierwszy ze swoim Tata nie potrafi?y mówi? w j?zyku polskim. Zosta?y zgermanizowane. Wtedy ojciec wytoczy? Jugendamtowi i Miastu Hamburg, które jest za Jugendamt odpowiedzialne proces o dyskryminacj? i zakaz j?zyka polskiego. Reporta? ujmuje okres niespe?na 7 lat – czyli dot. okresu od uprowadzenia córek po dzie? emisji (15.01.2010).

Ogl?daj w TVN…

TVP Wiadomo?ci – 08.01.2010

Sprawozdanie TVP 1 z og?oszenia wyroku w procesie: Wojciech Pomorski przeciw Jugendamt o zakaz j. polskiego w Hamburgu w dn. 8.01.2010

TVP Panorama – 08.01.2010.

Sprawozdanie TVP (Panorama) z og?oszenia wyroku w procesie: Wojciech Pomorski przeciw Jugendamt o zakaz j. polskiego w Hamburgu w dn. 8.01.2010

TVP Teleexpress – 08.01.10

Sprawozdanie TVP z og?oszenia wyroku w procesie: Wojciech Pomorski przeciw Jugendamt o zakaz j. polskiego w Hamburgu w dn. 8.01.2010

TVP Rzeszów -Konferencja Prasowa 11.12.2009.

TVP Polonia – „Polski Tydzie?”02.12.2009, 20:45 – pierwsze 4,5 minut.

 

TVP 1 – „Wiadomosci” z 29.11.2009.

 

„Teleexpress” z 27.11.2009 – Sprawozdanie TVP z og?oszenia wyroku w procesie: Wojciech Pomorski przeciw Jugendamt o zakaz j. polskiego w Hamburgu w dn. 8.01.2010

 

„Interwencja” z 15.10.2009

Ogl?daj…

„Sprawa dla reportera” z 30.04.2009

Jugendamt Hamburg Bergedorf zabroni? Wojciechowi Pomorskiemu rozmów z dzie?mi w j?zyku polskim podczas spotka?. Doprowadzi?o to do uniemo?liwienia widze? mi?dzy córkami a ojcem przez Jugendamt, a w nast?pstwie do zniszczenia wi?zi emocjonalnej mi?dzy nim i dzie?mi oraz do ca?kowitego zgermanizowania pokazanych w materiale córeczek. W zaprezentowanym materiale mówi (Justyna) w j?zyku polskim. Jugendamt doprowadzi? do tego, ?e dzi? po prawie 7 latach braku wzajemnych kontaktów umiej? ale tylko…po niemiecku.
Przypomnijmy – Wojciech Pomorski, mieszkaj?cy w Hamburgu nauczyciel-germanista, wytoczy? miastu Hamburg proces, zarzucaj?c mu dyskryminacj? ze wzgl?du na przynale?no?? narodow?. Materia? z udzia?em Pose? Nelli Rokita-Arnold wyemitowany w programie „Sprawa Dla Reportera”

 

W tej cz??ci programu pani redaktor Anna Jaworowicz przedstawia sprawy pani El?biety i Zenona Nys oraz pani El?biety Koenig borykaj?cych si? z niemieckim Jugendamtem który odebra? im dzieci. Materia? z udzia?em Pose? Nelli Rokita-Arnold wyemitowany w programie „Sprawa Dla Reportera”

„Fakty” TVN24 z 12.11.2008

TVP1 „Wiadomo?ci” z 05.03.2007

„Bo mówi po polsku” – „Interwencja” 05.06.2006

Wojciech Pomorski & Jugendamt „Nasze Dzieci”

Program Telewizji „Polsat” dotycz?cy dyskryminacji Polaków, ich dzieci i zakazów u?ywania j?zyka polskiego wydawanych przez Jugendamt w Niemczech.

Wojciech Pomorski & Jugendamt: zakaz j.polskiego Hamburg. Reportarz takze z udzialem wiceprezesa naszego Stowarzyszenia Pana Gottfrieda Schürrera „Przez muzyke do swiata wartosci” wyemitowany w TVP3 ukazuje dysryminacje, zakaz polskiego, wynaradawianie dzieci z polskiej to?samosci i walke z lamaniem praw czlowieka oraz komentarze w konfrontacji ze sztuka.

Europose? Bogus?aw Rogalski i Prezes „Polskiego Stowarzyszenia Rodzice przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t.z.” Pan Wojciech Pomorski interweniuj? w sprawie dyskryminacji Polaków w Niemczech. Relacje poszkodowanych, komentarze dzia?aczy tzw. „Mniejszo?ci Niemieckiej” dot. zakazu mówienia w j?zyku polskim mi?dzy dzie?mi i ich polskim rodzicem wydawanymi przez Jugendamt. Relacja: TVP3 Olsztyn – „Informacje”

„INTERWENCJA” – PolSat – Wojciech Pomorski walczy z niemieckim i austriackim wymiarem sprawiedliwo?ci, a tak?e Jugendamtem o prawo do rozmawiania z córeczkami w j?zyku polskim. Swoje dzieci przez ostatnie siedem lat widzia? zaledwie trzynascie godzin.