Dlaczego polsko – niemieckie?

Polskie Stowarzyszenie Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t.z.

Polskie Stowarzyszenie Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t.z.

Polskie Stowarzyszenie Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t.z.

Denar Chrobrego. Pierwsza polska moneta. To logo Polskiego Stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech – www.dyskryminacja.de. Dlaczego akurat taki symbol?

Wojciech Pomorski: Pierwsze polskie god?o z Denara Chrobrego w polskich bia?o-czerwonych barwach jest naszym ?wiadomie wybranym znakiem, którym nawi?zujemy do postawy naszego pierwszego koronowanego w?adcy, który ?yj?c jednocze?nie w partnerskich i przyjacielskich stosunkach z Niemcami (Zjazd w Gnie?nie w 1000 roku) potrafi? godnie reprezentowa? nasze narodowe polskie interesy, a gdy trzeba by?o o nie zdecydowanie walczy?. S?owem nie umizgiwa? si? do innych w?adców i dlatego by? i jest do dzi? tak szanowanym w?adc?. Dlatego Polska w tym czasie mia?a licz?c? si? pozycj? na arenie mi?dzynarodowej. Za?o?ona i prowadzona przeze mnie instytucja do takiej postawy ?wiadomie nawi?zuje naszym logiem i tak post?puje.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.